Fungicidi

Blauvit

Blauvit je nesistemični fungicid i baktericid sa preventivnim delovanjem.
bakar – hidroksid 770 g/kg
kvašljivi prašak (WP)
21 dan za stone sorte vinove loze, 28 dana za vinske sorte vinove loze i 14 dana za šećernu repu
najviše 4 puta na istoj površini u toku jedne godine

Primena

ŠEĆERNA REPA
Primenjuje se za suzbijanje prouzrokovača pegavosti lista (Cercospora beticola) kada je usev u fenofazi 39-49 BBCH skale u dozi primene 2kg/ ha (20g/100m2).
VINOVA LOZA
Primenjuje se za suzbijanje prouzrokovača plamenjače (Plasmopara viticola) od momenta razvoja prvog lista i začetka lastara do zatvaranja grozda (potpuno dodirivanje bobica) u fenofazama 11-79 BBCH skale u koncentraciji od 0,35 – 0,4 % (35-40 g na 10 l vode).

Utrošak vode za šećernu repu je 400 l/ha, za vinovu lozu 600 -1000 l/ha.

Napomena

Ne sme se primenjivati u vreme cvetanja useva i zasada. Ako se primeni u uslovima hladnog i vlažnog vremena može biti fitotoksičan za biljku. Meša se sa sumpornim preparatima uz uslov da reakcija rastvora ostane neutralna i sa mineralnim uljima u toku mirovanja vegetacije. Ne sme se mešati sa insekticidima kisele reakcije i kalcijum polisulfidom. Ne prskati pri brzini vetra većoj od 2-3 m/s. Tretiranje iz vazduhoplova nije dozvoljen.

Način delovanja

Bakar-hidroksid inhibira deobu ćelija i sprečava klijanje spora patogena, blokira respiratorne procese patogena, usporava biosintezu proteina, smanjuje propustljivost membrane, remeti enzimski sistem patogena. Savršene veličine bakarnih mikročestica u Blauvit-u stvaraju dobru pokrivnu moć što je veoma bitno kod kontaktnih fungicida. Izuzetno se teško spira kišom. Blauvit se preporučuje u tretmanu jabučastih i koštičavih vrsta voća u toku mirovanja, pre kretanja vegetacije i nakon završene berbe. Joni bakra doprinose racionalnijoj potrošnji vode u ćelijama biljke i jačanje ćelijskog tkiva.

Povezani proizvodi

Soratel® je sistemični fungicid sa protektivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem.
Župastrobin se koristi za suzbijanje prouzrokovača biljnih bolesti u voćarstvu, vinogradarstvu i ratarstvu.
Župavent SC je nesistemčan kontaktni fungicid sa protektivnim delovanjem iz grupe ftalamida.
Spyrale® je sistemični fungicid sa preventivnim i kurativnim delovanjem.
Maxentis® je sistemični fungicid sa protektivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem.
Maganic® je sistemični fungicid sa protektivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem.

Prodaja

Dimitrije Dokić

JUŽNA BAČKA I SREDNJI BANAT

Komercijalno stručni saradnik

Božana Vuksić

ZAPADNA I SEVERNA BAČKA

Komercijalno stručni saradnik

Mihailo Bošković

SREM I MAČVA

Komercijalno stručni saradnik

Nikola Terzić

CENTRALNA SRBIJA

Komercijalno stručni saradnik

Dalibor Dimkovski

JUŽNI BANAT

Komercijalno stručni saradnik