Pesticidi

Dikaglobe 480 S je selektivni translokacioni folijarni herbicid koji se koristi za suzbijanje jednogodišnjih i nekih višegodišnjih širokolisnih korova u usevu kukuza.
Diler® је selektivni sistemični herbicid namenjen za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih korova u usevu soje, suncokreta i šećerne repe.
Glifotop je neselektivni sistemični herbicid koji se koristi za suzbijanje jednogodisih i višegodišnjih korova na nepoljoprivrednim površinama.
Goltix® Gold je selektivni sistemični herbicid namenjen za suzbijanje širokolisnih i nekih uskolisnih korova u usevu šećerne repe.
Goltix® Super je selektivni sistemični herbicid namenjen za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u usevu šećerne repe.
Goltix® Titan je selektivni sistemični herbicid namenjen za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u usevu šećerne repe.
Mezokor je selektivni translokacioni herbicid koji se koristi za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova.
Nixon je selektivni, sistemični translokacioni herbicid namenjen za suzbijanje uskolisnih – travnih i nekih širokolisnih korova.
Powertwin® je selektivni sistemični herbicid namenjen za suzbijanje širokolisnih i uskolisnih korova u usevu šećerne repe.
Shiro 500 WG je sistemični herbicid namenjen za suzbijanje širokolisnih korova u usevu šećerne repe.
Sirakcid je selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih travnih korova.
Tomigan® XL je selektivni sistemični herbicid namenjen za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u usevu pšenice.
Tuberon je selektivni, sistemični herbicid namenjen za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova.
Župazon je selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i nekih višegodišnjih širokolisnih korova u usevu kukuruza.
Blauvit je nesistemični fungicid i baktericid sa preventivnim delovanjem.
Folijarni, kontaktni fungicid sa preventivnim i anti-sporulacionim delovanjem, širokog spektra delovanja na fitopatogene gljive I bakterije.
Bordovska čorba S-20 je folijarni kontaktni i preventivni fungicid.
Custodia® je sistemični fungicid sa protektivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem.
Maganic® je sistemični fungicid sa protektivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem.
Maxentis® je sistemični fungicid sa protektivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem.
Spyrale® je sistemični fungicid sa preventivnim i kurativnim delovanjem.
Župavent SC je nesistemčan kontaktni fungicid sa protektivnim delovanjem iz grupe ftalamida.
Abamec je insekticid i akaricid širokog spektra delovanja za suzbijanje štetočina u voćarstvu, vinogradarstvu, povrtarstvu i cvećarstvu.
Agrodeci je nesistemični insekticid i akaricid, sa kontaktnim i digestivnim delovanjem.
LAIDIR® 10 CS je nesistemični insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem.
Tajfun je nesistemičan insekticid, sa kontaktnim i digestivnim delovanjem.
TEFLIX je nesistemični insekticid sa kontaktnim, digestivnim i inhalacionim delovanjem, namenjen za suzbijanje najdominantijih zemljišnih štetočina u ratarskim usevima kao što su larve žičnjaka (Elateridae), larve gundelja (Scarabaeidae), larve kukuruzne zlatice (Diabrotica sp.).
NEXT® je regulator rasta biljaka koji se primenjuje u usevu ječma.
Župan S je selektivni sistemični herbicid za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova u usevu kukuruza.
Župazamox je selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova u usevu suncokreta otpornog na imidazolinone.
Župastrobin se koristi za suzbijanje prouzrokovača biljnih bolesti u voćarstvu, vinogradarstvu i ratarstvu.
Lambda2,5 EC je najefikasniji insekticid iz grupe piretroida. Uspešno se koristi za suzbijanje štetočina u ratarskim kulturama.
Soratel® je sistemični fungicid sa protektivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem.

Prodaja

Vladimir Trivković

REPUBLIKA SRBIJA

Direktor prodaje semena i pesticida

Dimitrije Dokić

JUŽNA BAČKA I SREDNJI BANAT

Komercijalno stručni saradnik

Božana Vuksić

ZAPADNA I SEVERNA BAČKA

Komercijalno stručni saradnik

Mihailo Bošković

SREM I MAČVA

Komercijalno stručni saradnik

Nikola Terzić

JUŽNI BANAT I CENTRALNA SRBIJA

Komercijalno stručni saradnik