Insekticidi

Teflix

TEFLIX je nesistemični insekticid sa kontaktnim, digestivnim i inhalacionim delovanjem, namenjen za suzbijanje najdominantijih zemljišnih štetočina u ratarskim usevima kao što su larve žičnjaka (Elateridae), larve gundelja (Scarabaeidae), larve kukuruzne zlatice (Diabrotica sp.).
teflutrin 15 g/kg
mikrogranule (MG)
obezbeđena vremenom primene.

Primena

ŠEĆERNA REPA

Primenjuje se u količini od 5 – 8 kg/ha tokom setve, unošenjem u zemljište (depozitorima) u zoni redova pored semena.

KUKURUZ I SUNCOKRET

Primenjuje se u količini od 5 – 10 kg/ ha unošenjem u zemljište (depozitorima) u zoni redova pored semena.

Napomena

Unapređena formulacija proizvoda TEFLIX je u specijalnom mineralnom nosaču koji omogućava bolju stabilnost aktivne materije, i njeno produženo oslobađanje u zemljištu sa insekticidnim delovanjem i do 90 dana nakon primene. Specijalno formulisan mineralnim nosačima Teflix pruža: veću stabilnost aktivne materije za sigurnije skladištenje, transport i primenu; sporije otpuštanje aktivne materije za dugotrajniju zaštitu od štetnih insekata; ekološki prirodni mineralni nosači, koji ne remeti ekosistem zemljišta

Način delovanja

Aktivna materija teflutrin poseduje visok napon pare i brzo se raspoređuje unutar zemljišta gde dolazi u kontakt sa štetočinom, prodire kroz kutikulu prouzrokujući paralizu i kao krajnji rezultat uginjavanje insekta.

Povezani proizvodi

Sistemin Gold je kompleksni dvokomponentni insekticid.
Lambda2,5 EC je najefikasniji insekticid iz grupe piretroida. Uspešno se koristi za suzbijanje štetočina u ratarskim kulturama.
TEFLIX je nesistemični insekticid sa kontaktnim, digestivnim i inhalacionim delovanjem, namenjen za suzbijanje najdominantijih zemljišnih štetočina u ratarskim usevima kao što su larve žičnjaka (Elateridae), larve gundelja (Scarabaeidae), larve kukuruzne zlatice (Diabrotica sp.).
Tajfun je nesistemičan insekticid, sa kontaktnim i digestivnim delovanjem.
LAIDIR® 10 CS je nesistemični insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem.
Agrodeci je nesistemični insekticid i akaricid, sa kontaktnim i digestivnim delovanjem.

Prodaja

Dimitrije Dokić

JUŽNA BAČKA I SREDNJI BANAT

Komercijalno stručni saradnik

Božana Vuksić

ZAPADNA I SEVERNA BAČKA

Komercijalno stručni saradnik

Mihailo Bošković

SREM I MAČVA

Komercijalno stručni saradnik

Nikola Terzić

CENTRALNA SRBIJA

Komercijalno stručni saradnik

Dalibor Dimkovski

JUŽNI BANAT

Komercijalno stručni saradnik