Insekticidi

Agrodeci

Agrodeci je nesistemični insekticid i akaricid, sa kontaktnim i digestivnim delovanjem.
deltametrin 25g/l
Koncentrat za emulziju (EC)
21 dan za vinovu lozu
dva puta na istoj površini u toku godine

Primena

VINOVA LOZA

Primenjuje se za suzbijanje prve ili druge generacije sivog grozdovog smotavca (Lobesia botrana) u koncentraciji 0,03-0,04% (3-4ml u 10l vode) za suzbijanje prve i u koncentraciji 0,05-0,07% (5-7ml u 10l vode) za suzbijanje druge generacije.

Utrošak vode 600 – 1000 l/ha.

Vreme primene: 10-14 dana posle maksimalnog broja uhvaćenih leptira feromonskim klopkama ili na početku piljenja gusenica.

Napomena

Ne sme se primenjivati u vreme leta pčela!
Tretiranje iz vazduhoplova je dozvoljeno pod sledećom uslovima:
+ površine koje se tretiraju moraju biti udaljene najmanje 500 m od naselja i poljoprivrednih objekata (farmi), 300 m od voda (vodotoka, jezera, bunara i izvorišta voda)
+ zabranjena je primena sredstva za zaštitu bilja u vodozaštitnim zonama za izvorišta voda i vodosnabdevanje stanovništva
+ brzina vetra ne sme prelaziti 2 m/s
+ rubne zone (200-500m) se tretiraju sa zemlje

Može se mešati sa: pirimikarbom, hlorpirifos – metilom. Ne sme se mešati sa: preparatima na bazi sumpora, bordovskom čorbom i preparatima alkalne reakcije

PREPORUKA ZA PRIMENU:

Aktivna matreija deltametrin se primenjuje kod :
+ Pšenica – za suzbijanje žitne pijavice (Oulema melanopus)
+ Kukuruz -za suzbijanje kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis)
+ Krompir- za suzbijanje krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata)
+ Uljana repica -za suzbijanje repičinog sjajnika (Meligethes aeneus)
+ Jabuka, breskva , trešnja, šljiva, višnja, kruška…

Povezani proizvodi

Sistemin Gold je kompleksni dvokomponentni insekticid.
Lambda2,5 EC je najefikasniji insekticid iz grupe piretroida. Uspešno se koristi za suzbijanje štetočina u ratarskim kulturama.
TEFLIX je nesistemični insekticid sa kontaktnim, digestivnim i inhalacionim delovanjem, namenjen za suzbijanje najdominantijih zemljišnih štetočina u ratarskim usevima kao što su larve žičnjaka (Elateridae), larve gundelja (Scarabaeidae), larve kukuruzne zlatice (Diabrotica sp.).
Tajfun je nesistemičan insekticid, sa kontaktnim i digestivnim delovanjem.
LAIDIR® 10 CS je nesistemični insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem.
Agrodeci je nesistemični insekticid i akaricid, sa kontaktnim i digestivnim delovanjem.

Prodaja

Dimitrije Dokić

JUŽNA BAČKA I SREDNJI BANAT

Komercijalno stručni saradnik

Božana Vuksić

ZAPADNA I SEVERNA BAČKA

Komercijalno stručni saradnik

Mihailo Bošković

SREM I MAČVA

Komercijalno stručni saradnik

Nikola Terzić

JUŽNI BANAT I CENTRALNA SRBIJA

Komercijalno stručni saradnik