Insekticidi

Abamec

Abamec je insekticid i akaricid širokog spektra delovanja za suzbijanje štetočina u voćarstvu, vinogradarstvu, povrtarstvu i cvećarstvu.
abamektin 18g/l
koncentrata za emulziju (EC)
14 dana za višnju
dva puta na istoj površini u toku godine

Primena

ABAMEC se koristi kao insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem. Blokira električnu aktivnost u nervima i mišićima štetnih organizama.

VIŠNJA
Primenjuje se za suzbijanje crne lisne vaši trešnje (Myzus cerasi), u količini 0,75ml u 10 l vode (0,075%), na početku formiranja kolonija vaši na listovima.

Utrošak vode od 600-1000 l/ha.

Daje rezultate 3 dana nakon tretiranja, a nakon 10 dana se vidi visoka efikasnost kod suzbijanja crne lisne vaši.

Napomena

Tretiranje se vrši sa zemlje, folijarno. Ne sme se primenjivati u vreme cvetanja useva i zasada zbog opasnosti od trovanja pčela. Preparat ne primenjivati kada je spoljna temperatura veća od 28°C ili se očekuje da će spoljna temperatura preći tu granicu u toku 2 dana od momenta primene. Preparat ne primenjivati u toku ili neposredno pre padavina. Zabranjena je primena sredstva za zaštitu bilja u vodozaštitnim zonama za izvorišta voda i vodosnabdevanje stanovništva. Ne sme se mešati sa sredstvima na bazi sumpora i kaptana i preparatima izrazito kisele i alkalne reakcije. Odlično sinergično delovanje pokatzuje sa mineralnim i biljnim uljima .

Način delovanja

Abamektin prodire u list biljke i zadržava se u parenhimskom tkivu, čime se obezbeđuje produžena aktivnost preparata. Stimuliše aktivnost tranmitera u nervnom sistemu artropoda, što dovodi do poremećaja u protoku nervnih impulsa. Do mesta delovanja dospeva kontaktnim putem ili ingestijom. Simptomi se manifestuju kroz ireverzibilnu paralizu i prestanak ishrane. Jedinstveni mehanizam delovanja abamektina omogućuje uspešno suzbijanje štetočina, koje su rezistentne na klasične insekticide i akaricide.

Aktivna materija abamektin se primenjuje kod:

+ Kruška – za suzbijanje obične kruškine buve (Psylla pyri),
+ Jabuka – za suzbijanje crvene voćne grinje (Panonychus ulmi), atlantskog
+ Preglja (Tetranychus turkestani),
+ Krompir – za suzbijanje krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata),
+ Malina- za suzbijanje eriofidne grinje lista (Phyllocoptes gracilis), običnog paučinara (Tetranychus urticae)
+ Vinova loza – za suzbijanje eriofidne grinje (Calepitrimerus vitis),
+ Kupina- za suzbijanje eriofidne grinje lista maline (Phyllocoptes gracilis), eriofidne grinje lista maline i kupine (Acalitus essigi) , običnog paučinara (Tetranychus urticae)
+ Soja i Pasulj – za suzbijanje atlantskog pregallja (Tetranychus turkestani)

Povezani proizvodi

Sistemin Gold je kompleksni dvokomponentni insekticid.
Lambda2,5 EC je najefikasniji insekticid iz grupe piretroida. Uspešno se koristi za suzbijanje štetočina u ratarskim kulturama.
TEFLIX je nesistemični insekticid sa kontaktnim, digestivnim i inhalacionim delovanjem, namenjen za suzbijanje najdominantijih zemljišnih štetočina u ratarskim usevima kao što su larve žičnjaka (Elateridae), larve gundelja (Scarabaeidae), larve kukuruzne zlatice (Diabrotica sp.).
Tajfun je nesistemičan insekticid, sa kontaktnim i digestivnim delovanjem.
LAIDIR® 10 CS je nesistemični insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem.
Agrodeci je nesistemični insekticid i akaricid, sa kontaktnim i digestivnim delovanjem.

Prodaja

Dimitrije Dokić

JUŽNA BAČKA I SREDNJI BANAT

Komercijalno stručni saradnik

Božana Vuksić

ZAPADNA I SEVERNA BAČKA

Komercijalno stručni saradnik

Mihailo Bošković

SREM I MAČVA

Komercijalno stručni saradnik

Nikola Terzić

CENTRALNA SRBIJA

Komercijalno stručni saradnik

Dalibor Dimkovski

JUŽNI BANAT

Komercijalno stručni saradnik