Herbicidi

Glifotop

Glifotop je neselektivni sistemični herbicid koji se koristi za suzbijanje jednogodisih i višegodišnjih korova na nepoljoprivrednim površinama.
glifosat – IPA so 480 g/l
koncentrovanog rastvora (SL)
obezbeđena vremenom primene

Primena

GLIFOTOP je totalni sistemični herbicid širokog spektra delovanja. Kontaktni, translokacioni i nerezidualni herbi-cid , inhibitor likopen ciklaže. Preparat se, u zavisnosti od prisutnih korovskih vrsta i inteziteta zakorovljenosti, primenjuje u količinama od 3-12 l/ha kada su korovi u fazi intenzivnog porasta, uz utrošak vode 200-400l /ha. Aktivna materija glifosat je efikasna u suzbijanju korova i u drugim kulturama kao što su:
+ zasadi jabuke, kruške, kajsije, masline i vinove loze u dozi primene od 2-4 l/ha za suzbijanje jednogodišnjih korova, 4-8 l/ha za suzbijanje višegodišnjih korova, 8-12 l/ha za suzbijnaje izuzetno otpornih višegodišnjih korova, tretiranjem i kada su korovi visine 15-40 cm
+ strništa u dozi primene od 3-10 l/ha u zavisnosti od prisut-nih korova, u fazi intenzivnog porasta do pune faze cvetanja (za suzbijanje višegodišnjih uskolisnih korova)

Spektar delovanja

U količini od 3 l/ha:
+ hajdučka trava (Achilea milefolium)
+ štir obični (Amaranthus retroflexus)
+ modri tetrljan (Ballota nigra)
+ pepeljuga obična (Chenopodium album)
+ vlasulja oštra (Bromus sterilis)
+ čekinjuša (Crepis setosa)
+ svračica crvena (Digitaria sanquinalis)
+ broćika obična (Galium mollugo)
+ cecelj (Oxalis acetosella)
+ bokvica mala (Plantago lanceolata)
+ ptičiji dvornik (Plygonum aviculare)
+ štavalj (Rumex crispus)
+ muhar sivi (Setaria glauca)
+ muhar lepljivi (Setaria verticilata)
+ muhar zeleni (Sateria viridis)
+ pomoćnica obična (Solanum nigrum)
+ jednogodišnji čistac (Stenactis annua)
+ pirevina obična (Agropyrum repens)
+ palamida njivska (Cirsium arvense)
+ hudolentica kanadska (Erigeron canadensis)
+ mlečika obična (Euphorbia cyparisias)
+ grkuša (Picris hieracioides)
+ sirak divlji iz semena (Sorghum halepense)
+ maslačak (Taraxacum officinale)

slabo suzbija:
+ zvezdica (Aster salignus)
+ poponac njivski (Convolvulus arvensis)
+ zubača (Cynodon dactylon)
+ dobričica (Glechoma hederacea)
+ crni slez (Malva silvestris)
+ reinutrija (Reynoutria japonica)

U količini od 6 l/ha:
+ pirevina obična (Agropyrum repens)
+ zvezdica (Aster salignus)
+ palamida njivska (Cirsium arvense)
+ mlečika obična (Euphorbia cyparisias)
+ grkuša (Picris hieracioides)
+ sirak divlji (Sorghum halepense)
+ maslačak (Taraxacum officinale)
+ poponac njivski (Convolvulus arvensis)
+ zubača (Cynodon dactylon)
+ crni slez (Malva silvestris)
+ reinutrija (Reynoutria japonica)

U količini od 12 l/ha:
+ poponac njivski (Convolvulus arvensis)
+ zubača (Cynodon dactylon)
+ crni slez (Malva silvestris)
+ reinutrija (Reynoutria japonica)

Napomena

Manje količine sredstva za zaštitu bilja se primenjuju pri slabijem intenzitetu zakorovljenosti, kada su korovi u ranijim fazama porasta, povoljnim vremenskim uslovima i sa manjim količinama vode.

Veće količine sredstva za zaštitu bilja se primenjuju pri jačem intenzitetu zakorovljenosti, kada su korovi u kasnijim fazama porasta, nepovoljnim vremenskim uslovima i sa v ečim količinama vode. Tretirana površina se ne sme obrađivati najmanje 7 dana od dana primene.

Tretirane korove ne treba zaoravati ili frezirati najmanje 2-3 nedelje posle primene. Na tretiranim površinama zabranjena je ispaša i korišćenje osušene korovske mase za ishranu mlečne stoke. Ispaša i korišćenje osušene korovske mase tretiranih površina za ishranu ostale stoke je moguća 7 dana posle primene. Slama tretiranih površina se ne sme koristiti za primenu komposta, koji se koristi u proizvodnji povrća.

Zabranjena je primena sredstava za zaštitu bilja u vodozaštitnim zonama za izvorišta voda i vodosnabdevanje stanovništva ali bez dodatnog tretiranja herbicidima. Prilikom tretiranja treba sprečiti zanošenje kapi na susedne useve I zasade.

Povezani proizvodi

Župazamox je selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova u usevu suncokreta otpornog na imidazolinone.
Župan S je selektivni sistemični herbicid za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova u usevu kukuruza.
Župazon je selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i nekih višegodišnjih širokolisnih korova u usevu kukuruza.
Tuberon je selektivni, sistemični herbicid namenjen za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova.
Tomigan® XL je selektivni sistemični herbicid namenjen za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u usevu pšenice.
Sirakcid je selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih travnih korova.

Prodaja

Dimitrije Dokić

JUŽNA BAČKA I SREDNJI BANAT

Komercijalno stručni saradnik

Božana Vuksić

ZAPADNA I SEVERNA BAČKA

Komercijalno stručni saradnik

Mihailo Bošković

SREM I MAČVA

Komercijalno stručni saradnik

Nikola Terzić

JUŽNI BANAT I CENTRALNA SRBIJA

Komercijalno stručni saradnik