Herbicidi

Dikaglobe

Dikaglobe 480 S je selektivni translokacioni folijarni herbicid koji se koristi za suzbijanje jednogodišnjih i nekih višegodišnjih širokolisnih korova u usevu kukuza.
dikamba 480 g/l
koncentrovani rastvor (SL)
obezbeđena vremenom primene
jednom na istoj površini u toku godine

Primena

KUKURUZ

Primenjuje se posle nicanja useva , kada je kukuruz u fazi 2-5 listova (faza 12-15 BBCH skale), a korovi od faze kotiledona do 6 razvijenih listova, u količini primene od 0,5-0,7 l/ha (odnosno 5-7 ml na 100 m2).

Utrošak 200-400 l vode.

Spektar delovanja

u količini primene od 0,5 l/ha preparata (odnosno 5ml na 100m2):
+ štir bljutavi (Amaranthus blitoides),
+ štir obični (Amaranthus retroflexus),
+ vijušac njivski (Bilderdykia convolvulus),
+ pepeljuga (Chenopodium album),
+ pomoćnica obična (Solanum nigrum),
+ lipica teofrastova (Abutilon theophrasti),
+ tatula obična (Datura stramonium),
+ samonikli suncokret (Helianthus annuus),
+ boca obična (Xanthium strumarium)

u količini primene od 0,7 l/ha preparata (odnosno 7ml na 100m2):
sve navedene korovske vrste i poponac njivski (Convolvulus arvensis)

Napomena

Ne sme primenjivati u semenskom kukuruzu i kukuruzu sa podusevom (pasulj, bundeva), na slabo humoznim zemljištima (< 1% humusa), kao ni na temperaturama iznad 250C. Nema opasnosti za naredne biljke u plodoredu. U slučaju preoravanja ili prevremenog skidanja useva na tretiranim površinama može se sejati kukuruz, pšenica i sirak ukoliko je prošlo 45 dana od primene preparata. Preparat je fitotoksičan za sve širokolisne useve i zasade i zbog toga u toku primene treba sprečiti zanošenje preparata na osetljive biljne vrste.

Povezani proizvodi

Župazamox je selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova u usevu suncokreta otpornog na imidazolinone.
Župan S je selektivni sistemični herbicid za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova u usevu kukuruza.
Župazon je selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i nekih višegodišnjih širokolisnih korova u usevu kukuruza.
Tuberon je selektivni, sistemični herbicid namenjen za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova.
Tomigan® XL je selektivni sistemični herbicid namenjen za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u usevu pšenice.
Sirakcid je selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih travnih korova.

Prodaja

Dimitrije Dokić

JUŽNA BAČKA I SREDNJI BANAT

Komercijalno stručni saradnik

Božana Vuksić

ZAPADNA I SEVERNA BAČKA

Komercijalno stručni saradnik

Mihailo Bošković

SREM I MAČVA

Komercijalno stručni saradnik

Nikola Terzić

JUŽNI BANAT I CENTRALNA SRBIJA

Komercijalno stručni saradnik