Herbicidi

Nixon

Nixon je selektivni, sistemični translokacioni herbicid namenjen za suzbijanje uskolisnih – travnih i nekih širokolisnih korova.
nikosulfuron 40g/l
uljna disperzija (OD)
obezbeđena vremenom primene
u jednoj godini na istoj površini jednom pri jednokratnom do dva puta pri dvokratnom tretiranju.

Primena

KUKURUZ

U zavisnosti od prisutnih korovskih vrsta i inteziteta zakorovljenosti useva, primenjuje se:
Jednokratno
u količinama od 1,0 – 1,25 l/ha kada usev kukuruza ima 2-6 listova (faze 12-16 BBCH-skale), a korovi u fazi nicanja do 6 razvijenih listova
Dvokratno
a) prvi tretman u količini od 0,5 l/ha (5 ml na 100 m2), tretiranje kada su jednogodišnji travni korovi i jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi u fazi 2-4 lista, a divlji sirak tek iznikao
b) drugi tretman u količini od 0,75 l/ha (7,5 ml na 100 m2) tretiranjem kada su se korovi regenerisali a divlji sirk visine 15-20 cm. Utrošak vode 200-400 l/ha.

Spektar delovanja

+ proso korovsko (Setaria glauca)
+ zeleni muhar (Sateria viridis)
+ sirak divlji iz semena (Sorghum halepense)
+ sirak divlji iz rizoma (Sorghum halepense (r))
+ štir obični (Amaranthus retroflexus)
+ vijušac njivski (Bilderdykia convolvulus)
+ pepeljuga obična (Chenopodium album)
+ srcolisna pepeljuga (Chenopodium hibridum)
+ pomoćnica obična (Solanum nigrum)
+ teofrastova lipica (Abutilon teophrasti)
+ tatula obična (Datura stramonium)
+ veliki muhar (Echinochloa crus-galli)
+ poponac njivski (Convolvulus arvensis)
+ samonikli suncokret (Helianthus annus)
+ dvornik veliki (Polygonum lapathifolium)
+ boca obična (Xanthium strumarium)

Napomena

Zabranjena je primena sredstva za zaštitu bilja u vodozaštitnim zonama za izvorišta voda i vodosnabdevanje stanovništva. Aktivna supstanca nikosulfuron spada u grupu ALS inhibitora, odnosno u jedinjenja sa visokim rizikom za pojavu rezistentnosti. Može dovesti do prolaznog usporenijeg rasta useva kukuruza i bledila lišća ukoliko se: neposredno pre primene sredstva za zaštitu bilja primene organofosforni insekticidi, u vreme primene sredstva za zaštitu bilja jave nepovoljni vremenski uslovi ( izrazito vlažno i hladno vreme satemperaturom < 5 C ili izrazita suša, u slučaju preoravanja ili prevremenog skidanja useva u kome je primenjen preparat, može se sejati samo kukuruz, a pšenica četiri meseca kasnije. Na tretiranim površinama ne sme se gajiti šećerna repa 18 meseci, soja i pasulj 10 meseci, lucerka 12 meseci. Radi proširenja spektra delovanja na širokolisne korove NIXON se može mešati sa preparatima na bazi sledećih aktivnih materija: dikamba, 2,4-D, bentazon, mezotrion.

Povezani proizvodi

Župazamox je selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova u usevu suncokreta otpornog na imidazolinone.
Župan S je selektivni sistemični herbicid za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova u usevu kukuruza.
Župazon je selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i nekih višegodišnjih širokolisnih korova u usevu kukuruza.
Tuberon je selektivni, sistemični herbicid namenjen za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova.
Tomigan® XL je selektivni sistemični herbicid namenjen za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u usevu pšenice.
Sirakcid je selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih travnih korova.

Prodaja

Vladimir Trivković

REPUBLIKA SRBIJA

Direktor prodaje semena i pesticida

Dimitrije Dokić

JUŽNA BAČKA I SREDNJI BANAT

Komercijalno stručni saradnik

Božana Vuksić

ZAPADNA I SEVERNA BAČKA

Komercijalno stručni saradnik

Mihailo Bošković

SREM I MAČVA

Komercijalno stručni saradnik

Nikola Terzić

JUŽNI BANAT I CENTRALNA SRBIJA

Komercijalno stručni saradnik