Herbicidi

adama

Goltix® Gold

Goltix® Gold je selektivni sistemični herbicid namenjen za suzbijanje širokolisnih i nekih uskolisnih korova u usevu šećerne repe.
metamitron 700 g/l
koncentrovana suspenzija (SC)
obezbezbeđena vremenom primene za šećernu repu
jednom u trokratnoj primeni na istoj površini u toku godine

Primena

ŠEĆERNA REPA
Primenjuje se u kombinaciji sa herbicidom Powertwin®:
Trokratno
+ Prvo tretiranje početi posle nicanja useva, kada je šećerna repa u fazi kotiledona, a većina korova u fazi kotiledona do prva dva lista u količini Goltix® Gold 1 l/ha + Powertwin® 1 l/ha
+ Drugo tretiranje obaviti u razmaku 7 do 10 dana nakon prvog, kada krene novi talas korova u količini Goltix® Gold 1,5 l/ha + Powertwin® 1,5 l/ha
+ Treće tretiranje obaviti u razmaku 7 do 10 dana nakon drugog, kada krene novi talas korova u količini Goltix® Gold 1,5 l/ha + Powertwin® 1,5 l/ha.
Utrošak vode 200-400 l/ha.

Spektar delovanja

+ teofrastova lipica (Abutilon teofrasti)
+ štir obični (Amaranthus retroflexus)
+ ambrozija pelenasta (Ambrosia artemisifolia)
+ pepeljuga obična (Chenopodium album)
+ palamida njivska (Cirsium arvense)
+ poponac njivski (Convolvulus arvensis)
+ pepeljuga srcolisna (Chenopodium hybridum)
+ tatula obična (Datura stramonium)
+ muhar veliki (Echinochloa crus-galii)
+ dvornik ptičiji (Polygonum aviculare)
+ dvornik obični (Polygonum persicaria)
+ gorušica poljska (Sinapis arvensis)
+ pomoćnica obična (Solanum nigrum)
+ sirak divlji iz semena (Sorghum halepense)

+ Goltix® Gold je unapređena SC-formulacija i patentirana receptura (Evropski patent EP 1228692)
+ Pokrovnost preparata je poboljšana zahvaljujući fino mlevenoj aktivnoj materiji (micro-mill-tehnologija)
+ Poboljšana je UV-stabilnost aktivne supstance dodavanjem posebno čistih, dugolančanih, nezasićenih masnih kiselina
+ Izražena je adsorpcija preko lista korova i bolje delovanje na korove u odnosu na staru SC formulaciju i paralele na tržištu. Istovremeno je i dalje zadržana visoka tolerantnost šećerne repe prema ovom herbicidu.

Goltix® Gold je osnovni herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u šećernoj repi. Radi proširenja spektra delovanja kao i za uništavanje problematičnih korova (pepeljuga, štir, divlje paprike, pomoćnica…), Goltix® Gold je neizostavan partner preparat herbicidima na bazi fenmedifama i etofumesata. Može se kombinovati i sa drugim herbicidima koji se primenjuju u šećernoj repi (triflusulfuron-metil, klopiralid…). Goltix® Gold deluje i preko zemljišta, gde ima izvesno rezidualno delovanje, ali nova formulacija ima još izraženije delovanje preko lista korova, pa je celishodno da se primenjuje samo posle nicanja korova. Najefikasniji je na korove koji su tek ponikli do faze 2 lista.

Napomena

Optimalna temperatura za tretiranje je 18-22°C i kada nije jaka sunčeva svetlost (kasno posle podne). Nakon 4 sata kiša ga ne spira. Ne sme se koristiti na slabo humoznim zemljištima (5% humusa). Ne primenjivati više od 5 l/ha preparata godišnje. Ukoliko dođe do preoravanja ili presejavanja može se ponovo sejati samo šećerna repa i cvekla. Na parcelama gde je veliki pritisak pepeljuge, lobode ili kamilice, kao i u sušnim uslovima koristiti maksimalne doze preparata.

Povezani proizvodi

Župazamox je selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova u usevu suncokreta otpornog na imidazolinone.
Župan S je selektivni sistemični herbicid za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova u usevu kukuruza.
Župazon je selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i nekih višegodišnjih širokolisnih korova u usevu kukuruza.
Tuberon je selektivni, sistemični herbicid namenjen za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova.
Tomigan® XL je selektivni sistemični herbicid namenjen za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u usevu pšenice.
Sirakcid je selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih travnih korova.

Prodaja

Dimitrije Dokić

JUŽNA BAČKA I SREDNJI BANAT

Komercijalno stručni saradnik

Božana Vuksić

ZAPADNA I SEVERNA BAČKA

Komercijalno stručni saradnik

Mihailo Bošković

SREM I MAČVA

Komercijalno stručni saradnik

Nikola Terzić

JUŽNI BANAT I CENTRALNA SRBIJA

Komercijalno stručni saradnik