Prozivodi > Sredstva za zaštitu bilja

Sredstva za zaštitu bilja

Klik na slike za detalje


HERBICIDI

BOSS 300 SL


BOSS 300 SL

Aktivna materija: klopiralid 300 g/l
Formulacija: Koncentrovani rastvor (SL)
Pakovanje: 1 l

Primena: Boss 300 SL se koristi kao selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova : prstenak poljski (Anthemis arvensis) ,ambrozija (Ambrosia artemisifolia),smrduša obična (Bifora radians),vijušac njivski (Bilderdykia convolvulus) ,tarčužak obični (Capsella bursa-pastoris) , različak njivski (Centaurea cyanus), tatula obična (Datura stramonium),dimnjača obična ( Fumaria officinalis) ,samonikli suncokret (Helianthus annuus) , kamilica prava (Matricaria chamomilla), žalfija lekovita (Melilothus officinalis), pomoćnica obična ( Solanum nigrum ),gorčika obična ( Sonchus oleraceus) ,boca obična ( Xanthium strumarium),palamida njivska ( Cirsium arvense) , pepeljuga srcolisna (Chenopodium hybridum) , mrtva kopriva (Lamium purpureum) u usevu :
Šećerne repe u količini od 0,2-0,4 l/ha tretiranjem nakon nicanja kada repa ima 2-4 lista dok se korovi nalaze u fazi 2-6 lista , uz utošak 200-400 l vode.

Preporuka za primenu:Boss 300 SL se ne sme koristiti u kraškim poljima i na površinama koje služe za sakupljanje pitke vode. Na tretiranim površinama u jesen iste godine i u proleće naredne godine, ne smeju se sejati lucerka, salata, grašak I mrkva .
Preparat se na istoj površini može primeniti samo jednom u toku godine .

Karenca: Osigurana je vremenom primene.

Napomena: Primena iz vazduhoplova nije dozvoljena.

PRE PRIMENE OBAVEZNO PROČITATI UPUTSTVO ZA UPOTREBU!

HARASS 75 WG


HARASS 75 WG

Aktivna materija: Tifensulfuron-metil 750 g/kg
Formulacija: vododisperzibilne granule (WG)
Pakovanje: 100g

Primena: Haras 75 WG je selektivni kontaktni translokacioni herbicid za suzbijanje širokolisnih korova, kao što su lipica teofilasta (Abutilon theophrasti) štir bljutavi (Amaranthus blitoides),štir obični (Amaranthus retroflexus),pepeljuga obična(Chenopodium album),pepeljuga srcolisna (Chenopodium hybridum),konica obična (Galinsoga parviflora ),mrtva kopriva (Lamium purpureum) ,kamilica prava (Matricaria chamomilla),gorušica poljska (Sinapis arvensis), ptičiji dvornik (Polygonum aviculare), lubeničarka njivska (Hibiscus trionum),čistač jednogodišnji (Stachys annua) i drugi u usevu:

Soje u količini od 8 gr/ha uz dodatak 0,1% okvašivača Trend 90.Preparat se primenjuje folijarno u vreme kada je soja potuno razvila prvu trolisku ,a korovi u fazi 2-4 lista.

Utrošak vode: 200-400 l/ha.

Preparat se na istoj površini može primeniti samo jednom u toku godine.

Preporuka za primenu:Ne primenjivati preparat ukoliko je soja u fazi kotiledona do prve troliske.

Zbog lake pokretljivosti u zemljištu ne preporučuje se primena na zemljištu velike propustljivosti (peskovita zemljišta).

Ne sme se mešati sa organofosfatnim insekticidima.
Preparat se na istoj površini može primeniti samo jednom u toku godine .

Karenca: Obezbeđena vremenom primene.

Napomena:Tretiranje iz vazduhoplova nije dozvoljeno.

PRE PRIMENE OBAVEZNO PROČITATI UPUTSTVO ZA UPOTREBU!

BELVEDERE 320 SC

Aktivna materija: fenmedifam 160 g/l + desmedifam 160 g/l
Formulacija: koncentrovana suspenzija (SC)
Pakovanje: 1 l i 5 l

Primena: Belvedere® 320 SC je selektivni folijarni herbicid namenjen suzbijanju širokolisnih korova u usevu šećerne repe.

Preporuka za primenu: Ukupna količina primene je 3 l/ha i koristi se u “split aplikaciji” u dva (1,5+1,5 l/ha) ili tri (1+1+1 l/ha) tretmana.
- Prvi tretman uraditi kada je šećerna repa u nicanju, a korovi u fazi kotiledona do prvog para stalnih listova.
- Naredna tretiranja izvoditi u razmaku 7-10 dana posle predhodnog, zavisno od vremenskih uslova i nicanja novih korova.

Spektar delovanja: štir (Amaranthus retroflexus), ambrozija (Ambrosia artemisifolia), pepeljuga (Chenopodium album), pepeljuga hibridna (Chenopodium hybridum), tatula (Datura stramonium), pomoćnica obična (Solanum nigrum), gorušica (Sinapis arvensis).

Karenca: 91 dan za šećernu repu.

Napomena: Ne primenjivati na temperaturama iznad 20 ˚C.

PRE PRIMENE OBAVEZNO PROČITATI UPUTSTVO ZA UPOTREBU!

BELVEDERE FORTE 400 SC

Aktivna materija: fenmedifam 100 g/l + desmedifam 100 g/l + etofumesat 200 g/l
Formulacija: koncentrovana suspenzija (SC)
Pakovanje: 1 l i 5 l

Primena: Belvedere® Forte 400 SC je selektivni folijarni herbicid namenjen za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih i uskolisnih korova u usevu šećerne repe. Odlično suzbija: korovsko proso (Echinocloa cruss-galli), divlji sirak iz semena (Sorghum halepense), štir (Amaranthus retroflexus), pepeljuga (Chenopodium album), pepeljuga hibridna (Chenopodium hybridum), tatula (Datura stramonium), pomoćnica obična (Solanum nigrum), lubeničarka njivska (Hibiscus trionum).

Preporuka za primenu: Ukupna količina primene je 2 l/ha a najbolji efekat je ako se primenjuje u “split aplikaciji” u dva tretmana.
- Prvo tretiranje kada je šećerna repa u fazi 2-4 stalna lista, a većina korova u fazi kotiledona do razvijena 2 lista u količini od 1 l/ha.
- Drugo tretiranje 7-10 dana posle prvog tretiranja, kada dođe do nicanja novih korovskih biljaka u količini od 1 l/ha..

Karenca: 91 dan za šećernu repu.

Napomena: Ne primenjivati na temperaturama iznad 20˚C.

PRE PRIMENE OBAVEZNO PROČITATI UPUTSTVO ZA UPOTREBU!

DUAL GOLD 960EC

Aktivna materija: S-metolahlor 960 g/l
Formulacija: koncentrovana emulzija (EC)
Pakovanje: 1 l

Primena: Dual Gold 960 EC je selektivni zemljišni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih travnih korova, kao što su divlji sirak iz semena (Sorghum halepense), veliki muhar (Echinochloa crus-galli), muhari (Setaria spp.), svračica (Digitaria sanguinalis), klasača (Bromus mollis) i nekih širokolisnih korova primenom posle setve, a pre nicanja useva i korovskih biljaka u usevu:

- kukuruza, soje i šećerne repe u količini od 1,4 l/ha, odnosno 14 ml na 100 m2 na humoznim zemljištima (3-5% humusa) i u količini od 1,5 l/ha, tj. 15 ml na 100 m2 na jako humoznim zemljištima (sa više od 5% humusa)

- suncokreta, u količini od 1 l/ha, odnosno 10 ml na 100 m2 na humoznim zemljištima (3-5% humusa) i u količini od 1,2 l/ha, tj. 12 ml na 100 m2 na jako humoznim zemljištima (sa više od 5% humusa);

- sirka, za proizvodnju za zrno ili sirka metlaša, čije je seme prethodno tretirano preparatom Concep® III 960 EC. Preparat Dual Gold 960 EC se primenjuje u količini 1,5 l/ha.
Preparat se u svim navedenim usevima primenjuje uz utrošak vode od 200 - 400 l/ha.

Dual Gold 960 EC sadrži s-metolahlor koji suzbija širok spektar jednogodišnjih travnih korova. S-metolahlor se usvaja hipokotilom i manjim delom korenom korovske biljke koja niče i u biljci korova je slabo pokretan. Deluje na korove kao inhibitor rasta naročito kao inhibitor izduživanja hipokotila, i zbog toga mora biti primenjen pre nicanja travnih korova ili najkasnije do formiranja dva prava lista. Korovi koji usvoje preparat iz zemljišta uginjavaju pre nicanja ili neposredno nakon pojavljivanja na površini zemljišta. Kao i svi zemljišni herbicidi, i Dual Gold 960 EC za dobro delovanje zahteva manju količinu vlage u zemljištu. Ukoliko dođe do pojave dugotrajne suše nakon aplikacije, a korovi počnu sa klijanjem i nicanjem, preporučuje se plitka inkorporacija preparata na 1-2 cm dubine.

Preporuka za primenu: Dual Gold 960 EC se na istoj površini može primeniti samo jednom u toku godine. Fitotoksičan je za gajene useve ukoliko se primenjuje na slabo humoznim zemljištima (manje od 1% humusa) i kiselim zemljištima sa vrednošću pH < 5,5.
Radi proširenja spektra delovanja na jednogodišnje širokolisne korove Dual Gold 960 EC se može mešati sa nekim herbicidom za primenu posle setve, a pre nicanja useva; u usevu suncokreta sa preparatima na bazi linurona, terbutilazina i flurohloridona, u usevu soje sa preparatima na bazi linurona i metribuzina, u usevu kukuruza sa preparatima na bazi mezotriona i terbutilazina.

Karenca: 70 dana za silažni kukuruz, a za sirak, suncokret, soju i merkatilni kukuruz obezbeđena vremenom primene.

Napomena: Primena iz vazduhoplova nije dozvoljena

PRE PRIMENE OBAVEZNO PROČITATI UPUTSTVO ZA UPOTREBU!

FUSILADE FORTE

Aktivna materija: fluazifop-P-butil 150 g/l
Formulacija: koncentrovana emulzija (EC)
Pakovanje: 1 l i 5 l

Primena: usilade Forte je selektivni translokacioni herbicid (graminicid) koji se primenjuje za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih korova kao što su muhar veliki (Echinochloa crus-galli), muhar zeleni (Setaria viridis), divlji sirak (Sorghum halepense) iz semena i rizoma, i drugi travni korovi u usevima, odnosno zasadima soje, suncokreta, šećerne repe, uljane repice, krompira, kupusa, luka, jabuke, kruške i dunje, sa količinama primene od 0,8 l/ha tj. 8 ml na 100 m2 za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih korova, odnosno 1,3 l/ha tj. 13 ml na 100 m2 za suzbijanje višegodišnjih uskolisnih korova, uz utrošak vode od 200-600 l/ha, tj. 2-6 l vode na 100 m2, odnosno 200-400 l/ha u usevu uljane repice.
Fusilade forte je translokacioni herbicid, što znači da se aktivna materija nakon primene usvaja od strane korovskih biljaka i transportuje do mesta delovanja, a to su tačke porasta lista, stabla i korena. Vrlo brzo korovske biljke prestaju da rastu i razvijaju se, ali vidljivi efekti delovanja u vidu početne promene boje nastupaju nakon 7-10 dana, dok potpuno propadanje korova u vidu intenzivne crveno-ljubičaste boje nastupa nakon 12-14 dana.

Preporuka za primenu: Primena Fusilade Forte se vrši kad su korovi u fazi 3-5 listova (tj. u fazi intenzivnog porasta), uvek pre njihovog cvetanja i klasanja, jer su u ranijim fazama razvoja osetljviji na delovanje ovog herbicida. Prilikom primene podesiti prskalicu da izbacuje sitne kapi, kako bi se obezbedila što bolja pokrivenost lisne površine korova, i na taj način omogućilo da korovske biljke usvoje što više preparata. Izbegavati primenu pri visokim temperaturama, jer tada sitne kapi brzo isparavaju, pre dospevanja na list korova. Korovske biljke u stresnim uslovima, posebno nakon dugotrajne suše, slabije usvajaju herbicid, pa se preporučuje primenu odložiti za kasnije, nakon padavina. Ako su nicanje i razvoj korova neravnomerni, najbolji rezultati u njihovom suzbijanju se postižu se u "split" aplikaciji, kada se preporučena količina primene podeli i primeni u dva tretmana, u razmaku 7-10 dana.

Ukoliko dođe do preoravanja tretiranih površina na njima se najmanje 60 dana od tretiranja ne smeju sejati strna žita i kukuruz. Fusilade Forte se može samo jednom upotrebiti na istoj površini u toku godine ili dva puta ukoliko se primeni u split-aplikaciji.

Preparat nije fitotoksičan ako se upotrebi u preporučenim dozama. Može biti fitotoksičan ukoliko usled zanošenja dospe na strna žita i kukuruz.

Karenca: 28 dana za voće, 42 dana za krompir, 49 dana za luk i kupus, 70 dana za šećernu repu, a za soju, suncokret i uljanu repicu obezbeđena vremenom primene.

Napomena: Primena iz vazduhoplova nije dozvoljena

PRE PRIMENE OBAVEZNO PROČITATI UPUTSTVO ZA UPOTREBU!

GARDOPRIM PLUS GOLD 500 SC

Aktivna materija: S-metolahlor 312,5 g/l + terbutilazin 187,5 g/l/l
Formulacija: koncentrovana suspenzija (SC)
Pakovanje: 1 l i 5 l

Primena: Gardoprim Plus Gold 500 SC je selektivni zemljišni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova kao što su divlji sirak iz semena (Sorghum halepense), veliki muhar (Echinochloa crus-galli), muhari (Setaria spp.), svračica (Digitaria sanguinalis), klasača (Bromus mollis), štir obični (Amaranthus retroflexus), ambrozija (Ambrosia artemisifolia), pepeljuga (Chenopodium album), gorušica (Sinapis arvensis) koji se primenjuje u usevu:
- kukuruza, merkantilnog i silažnog, primenom posle setve, a pre nicanja useva, u količini 4–4,5 l/ha, odnosno 40-45 ml na 100 m2;
- suncokreta primenom posle setve, a pre nicanja useva, u količini od 3,5-4 l/ha, odnosno 35-40 ml na 100 m2. Preparat se u navedenim usevima primenjuje uz utrošak vode od 200-400 l/ha. Manje količine preparata se primenjuju u suvim područjima (sa prosečnom godišnjom količinom padavina ispod 750 mm), a veće u vlažnim područjima (sa prosečnom godišnjom količinom padavina iznad 750 mm).

Preporuka za primenu: ardoprim Plus Gold 500 SC nije fitotoksičan ako se primeni u naznačeno vreme i u preporučenim dozama. Prilikom primene potrebno je sprečiti zanošenje preparata na okolne osetljive useve i zasade. Preparat se ne sme primenjivati na izrazito lakim i peskovitim zemljištima (sa manje od 1% humusa i pH ispod 5,5) i u kraškim poljima. Gardoprim Plus Gold 500 SC se može na istoj površini primeniti samo jednom u toku godine. U slučaju prevremenog preoravanja, na tretiranoj površini može se sejati samo kukuruz. Posle pet meseci mogu se sejati pšenica (uz duboko oranje), a u jesen lucerka, detelina i uljana repica.

Preparat nije fitotoksičan ako se upotrebi u preporučenim dozama. Može biti fitotoksičan ukoliko usled zanošenja dospe na strna žita i kukuruz.

Karenca: 60 dana za silažni kukuruz, a za merkantilni kukuruz i suncokret obezbeđena vremenom primene preparata.

Napomena: Primena iz vazduhoplova nije dozvoljena

PRE PRIMENE OBAVEZNO PROČITATI UPUTSTVO ZA UPOTREBU!

GOLTIX GOLD

Aktivna materija: metamitron 700 g/l
Formulacija: koncentrovana suspenzija (SC)
Pakovanje: 1 l i 5 l

Primena: PRIMENA: Goltix® Gold je selektivni sistemični herbicid koji se primenjuje u usevu šećerne repe za suzbijanje širokolisnih korova.

Spektar delovanja: štir obični (Amaranthus retroflexus), ambrozija pelenasta (Ambrosia artemisiifolia), pepeljuga obična (Chenopodium album), pepeljuga srcolisna (Chenopodium hybridum), tatula obična (Datura stramonium), dimnjača obična (Fumaria officinalis), tušt obični (Portulaca oleracea), dvornik ptičiji (Polygonum aviculare), dvornik obični (Polygonum persicaria), gorušica poljska (Sinapis arvensis), pomoćnica obična (Solanum nigrum)

Prednosti: Goltix® Gold je unapređena SC-formulacija i patentirana receptura (Evropski patent EP 1228692). Inovacije u Goltix® Goldu se ogledaju u izuzetno fino mlevenoj aktivnoj materiji metamitron (micro-mill-tehnologija) čime je poboljšana pokrovnost preparata. Druga inovacija se ogleda u dodavanju posebno čistih, dugolančanih, nezasićenih masnih kiselina, koje doprinose poboljšanju UV-stabilnosti aktivne supstance. Obe inovacije zajedno doprinose boljoj adsorpciji preko lista korova i izraženijem delovanju na korove u odnosu na staru SC formulaciju, a zadržana je i dalje visoka tolerantnost šećerne repe prema ovom hebicidu.
Goltix® Gold deluje i preko zemljišta, gde ima izvesno rezidualno delovanje, ali nova formulacija ima još izraženije delovanje preko lista korova, pa je celishodno da se primenjuje samo posle nicanja korova.Najefikasniji je na korove koji su tek ponikli do faze 2 lista.

Karenca: obezbeđena vremenom primene.

Napomena: Optimalna temperatura za tretiranje je 18-22°C i kada nije jaka sunčeva svetlost (kasno posle podne). O ovome posebno voditi računa ako se primenjuje u kombinaciji sa Belvedere® ili Belvedere® Forte. Ne sme se koristiti na slabo humoznim zemljištima (<1% humusa) i na jako humoznim zemljištima ( >5% humusa). Nakon 4 sata kiša ga ne spira. Goltix® Gold je osnovni herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u šećernoj repi. Radi proširenja spektra delovanja kao i za uništavanje problematičnih korova, Goltix® Gold se može kombinovati i sa svim drugim herbicidima koji se primenjuju u šećernoj repi, uključujući i herbicide za suzbijanje uskolisnih korova.
U tank-mix-u sa Belvedere® ili Belvedere® Forte poslednji se dodaje Goltix® Gold, uz stalno mešanje. Kombinacija mora biti utrošena u roku od 6 sati, u protivnom može doći do zgrudvavanja i taloženja u tanku.
Ne primenjivati više od 5 l/ha preparata godišnje. Ukoliko dođe do preoravanja ili presejavanja može se ponovo sejati samo šećerna repa i cvekla.
Na parcelama gde je veliki pritisak pepeljuge, lobode ili kamilice kao i u sušnim uslovima koristiti maksimalne doze preparata.

PRE PRIMENE OBAVEZNO PROČITATI UPUTSTVO ZA UPOTREBU!

LISTEGO 040 SL

Aktivna materija: imazamoks 40 g/l
Formulacija: koncentrat za rastvor (SL)
Pakovanje: 1 l

Primena: Sistemičan post-em herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih travnih i širokolisnih korova, kao i parazitnih cvetnica-Volovod (Orobanche cumana).
Primena isključivo u Clearfield® usevima suncokreta.
Pored odlične kontrole širokog spektra korova, deluje i na tek iznikle širokolisne i travne korove i preko zemljišta u fazi klijanja. Jedan od idealnih rešenja kod korova kao što su čičak i ambrozija.

Preporuka za primenu: Doza primene 1-1,2 l/ha, uz utrošak vode 200-400 l/ha. Lako suzbija: čičak (Xanthium strumarium), abutilon (Abutilon theophrasti), gorušicu (Sinapis arvensis), muhar (Setaria spp.), kereće grožđe (Solanum nigrum), tatulu (Datura stramonium), sirak iz semena (Sorgum halepense) i to primenom 1 l/ha, kada su korovi u fazi 3-10 cm visine ili suncokret u fazi posle nicanja do najkasnije trećeg para listova.
Zadovoljavajuće suzbija: palamidu (Cirsium arvense), ambroziju (Ambrosia artemisifolia) i pepeljugu (Chenopodium spp.) i to primenom 1,2 l/ha, kada je korov 3-5 cm visine, a suncokret u fazi posle nicanja do najkasnije trećeg para listova.
Odlično deluje na parazitne cvetnice – volovod (Orobanche cumana) i to kada su one u fazi 6-8 lista. Ukoliko imamo slučaj sa neravnomernim nicanjem korova, možemo ga primeniti u split aplikaciji u razmaku 8-10 dana (0,6+0,6 l/ha ili 0,4+0,8 l/ha). Na ovaj način kontrolišemo rane korove i volovod u kasnijoj fazi.

Karenca: 35 dana.

Napomena: Ne mešati sa folijarnim đubrivima, insekticidima iz grupe karbamata i organofosfata. Dozvoljeno mešanje sa mikrobiološkim đubrivima. Ne primenjivati na temperaturama iznad 25 stepeni, ni ispod 10 stepeni. U stresnim uslovima može prouzrokovati prolaznu fitotoksicnost koja se manifestuje kao usporen porast ili u vidu hloroze. Ove indikacije se ne odražavaju dodatno na dalji razvoj i prinos.
Sprečiti zanošenje kapi na susedne osetljive biljke, naročito na lisnato povrće i šećernu repu.
Ukoliko dodje do preoravanja useva na tretiranoj površini se moze sejati soja, grašak, pasulj ili Clearfield suncokret.
Maksimalan broj tretiranja: jednom u toku jedne godine.
Listego® је zaštićeno ime Syngenta Group Company.
Clerafield® је zaštićeno ime firme BASF.

PRE PRIMENE OBAVEZNO PROČITATI UPUTSTVO ZA UPOTREBU!

REGLONE FORTE

Aktivna materija: dikvat 150 g/l
Formulacija: koncentrovani rastvor (SL)
Pakovanje: 1 l i 5 l

Primena: Reglone Forte se primenjuje kao:

 1. Neselektivni totalni kontaktni herbicid za suzbijanje korova u:
  • krompiru, u količini 3 l/ha, odnosno 30 ml na 100 m2, tretiranjem pre nicanja krompira uz upotrebu 200-400 l/ha vode, odnosno 2-4 l na 100 m2;
  • lucerki, za suzbijanje viline kosice (Cuscuta spp.), u količini od 5 l/ha, odnosno 50 ml na 100 m2, lokalnim tretiranjem pokošenih žarišta, uz napomenu da se tretirani usev ne sme koristiti za ishranu stoke;
  • zasadima voćaka i vinove loze (visokog uzgoja), u količini 4-6 l/ha, odnosno 40-60 ml na 100 m2, tretiranjem kada su korovi visine 10-15 cm, odnosno najkasnije do 28 dana pre berbe, uz upotrebu 200-400 l/ha vode, odnosno 2-4 l na 100 m2.
 2. Herbicid za desikaciju (isušivanje i uništavanje nadzemne biljne mase) u usevima:
  • krompira, merkantilnog i semenskog, u količini 4-5 l/ha, uz utrošak 300-600 l/ha vode, odnosno 40-50 ml u 3-6 l vode na 100 m2, tretiranjem u vreme tehnološke zrelosti useva;
  • soje, suncokreta, u vreme tehnološke zrelosti useva, u količini 2,5-3,5 l/ha, uz 300-600 l/ha vode odnosno 25-35 ml u 3-6 l vode na 100 m2 kada se tretira sa zemlje, i uz 50-100 l/ha vode kada se tretira iz vazduhoplova;
  • uljane repice, pre žetve na osnovu boje i zrelosti mahuna i semena, u količini 2-3 l/ha, uz utrošak 300-600 l/ha vode odnosno 20-30 ml u 3-6 l vode na 100 m2 kada se tretira sa zemlje, i uz 60-100 l/ha vode kada se tretira iz vazduhoplova;
  • semenske lucerke, u količini 5-6 l/ha uz upotrebu 300-600 l/ha vode, odnosno 40-60 ml u 3-6 l na 100 m2, tretiranjem u vreme biološke zrelosti useva;


Preporuka za primenu: Vreme desikacije uljane repice određuje se na osnovu boje i zrelosti mahuna. Desikacija krompira se obavlja u vreme tehnološke zrelosti krtola, kada su one dostigle svoju punu veličinu tipičnu za sortu, kada se uočavaju prvi znaci prirodnog sušenja nadzemne mase i kada je do vađenja krtola ostalo 10-12 dana. Desikacija suncokreta obavlja se u vreme tehnološke zrelosti useva. Glavni faktor koji određuje vreme desikacije suncokreta je vlaga semena, koja treba da bude oko 30%. Preparat se može na istoj površini primeniti samo jednom u toku godine, a u zasadima voćaka i vinove loze do 3 puta. Preparat zadovoljavajuće suzbija jednogodišnje korove: tatula obična (Datura stramonium), svračica crvena (Digitaria sanguinalis), proso korovsko (Echinochloa crus-galli) i divlji sirak iz semena (Sorghum halepense).

Preparat suzbija i višegodišnje korove: palamida njivska (Cirsium arvense), sirak divlji iz rizoma (Sorghum halepense).

Reglone Forte se može primenjivati iz vazduhoplova za desikaciju useva soje i suncokreta, pod uslovom da su površine koje se tretiraju udaljene najmanje 500 m od naselja, poljoprivrednih objekata (farmi), zasada šuma, voćnjaka i vinove loze, 200 m od voda i da brzina vetra ne prelazi 2 m/s, s tim da se rubne zone (u širini 200-500 m) tretiraju sa zemlje.

Karenca: Radna karenca je 3 dana. Najmanje 28 dana od tretiranja zabraniti pristup stoci, odnosno ispašu na tretiranim površinama, kao i korišćenje tretiranog useva lucerke za ishranu stoke. Kao herbicid - 28 dana za voćke i vinovu lozu, a za krompir i lucerku obezbeđena vremenom primene. Kao desikant - 10 dana za krompir, a obezbeđena vremenom primene za suncokret, uljanu repicu, soju i semensku lucerku.

Napomena: Primena iz vazduhoplova je dozvoljena.

PRE PRIMENE OBAVEZNO PROČITATI UPUTSTVO ZA UPOTREBU!

SALTUS


Saltus

Aktivna materija: imazamoks 80 g/l
Formulacija: koncentrat za rastvor (SL)
Pakovanje: 1 l

Primena: Saltus® je selektivni sistemični herbicid namenjen za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova u usevu soje i suncokreta tolerantnog na herbicide iz grupe imidazolinona.

Preporuka za primenu: TSaltus® se primenjuje u usevu:
• soje tretiranjem posle nicanja useva kada je soja u fazi od dvopera do trećeg trolista i kada su korovi u fazi od nicanja do faze 2-4 razvijena lista: Jednokratno u količini od 0,5-0,6 l/ha; Dvokratno u podeljenoj količini od 0,3+0,3 l/ha.
• suncokreta tolarantnog na herbicide iz grupe imidazolinona:
1. Jednokratna primena: Kada je suncokret u fazi od nicanja do 3 para razvijenih listova i kada su korovi u fazi od nicanja do faze 2-4 razvijena lista u količini 0,6 l/ha;
2. Dvokratna primena: Prvo tretiranje kada je suncokret u fazi od nicanja do 3 para razvijenih listova (faza 05-15 BBCH skale) u količini 0,4 l/ha, a drugo tretiranje 7-10 dana nakon prvog u količini 0,2 l/ha.
• Suzbijanje višegodišnjih širokolisnih korova: palamide (Cirsium arvense) i poponca (Convolvolus spp) vršiti količinom od 0,6 l/ha. Saltus® suzbija iznikle širokolisne i travne korove i preko zemljišta u fazi klijanja.


Spektar delovanja: štir bljutavi (Amaranthus blitoides),štir obični (Amaranthus retroflexus), ambrozija (Ambrosia artemisiifolia), vijušac njivski (Bilderdykia convolvulus), tatula (Datura stramonium), muhar sivi (Setaria glauca), divlji sirak (Sorghum halepense), boca obična (Xanthium strumarium), abutilon (Abutilon theophrasti), hoću-neću (Capsela bursa pastoris), pepeljuga srcolisna (Chenopodium hybridum), pepeljuga obična (Chenopodium album), divlja paprika (Polygonum spp.), gorušica (Sinapis arvensis), kereće grožđe (Solanum nigrum), volovod (Orobanche cumana).

Karenca: 35 dana za soju, obezbeđena vremenom primene za suncokret tolarantan na herbicide iz grupe imidazolinona.

Napomena: Utrošak vode: 200-400 l/ha. Može doći do kratkotrajne pojave bledila koje nema nikakav uticaj na razvoj i prinos gajene biljke ukoliko nakon primene nastupe nepovoljni vremenski uslovi (hladno i kišovito vreme).

PRE PRIMENE OBAVEZNO PROČITATI UPUTSTVO ZA UPOTREBU!

MAZA


Aktivna materija: Mezotrion 480g/l
Formulacija: Koncentrovana suspenziija-SC
Pakovanje: 1 l

Primena: MAZA je selektivan sistemični translokacioni herbicid namenjen za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova u usevu kukuruza u količini od 0,25 l/ha uz dodatak okvašivača, kada se kukuruz nalazi u fazi od 2 do 8 listova (faze 10-18 BBCH skale) a korovi u fazi od 2 do 6 listova.
Utrošak vode: 200-400 l/ha.

Spektar delovanja: Preparat MAZA dobro suzbija sledeće jednogodišnje širokolisne korovske vrste: lipica teofrastova (Abutilon throphrasti), štir obični (Amaranthus retroflexsus), pepeljuga obična (Chenopodium album), pepeljuga srcolisna (Chenopodium hybridum), tatula obična (Datura stramonium), dvornik ptičiji (Polygonum aviculare), dvornik veliki (Polygonum lapathifolium), gorušica poljska (Sinapis arvensis), pomoćnica obična (Solanum nigrum), čistac jednogodišnji (Stachys annua) i boca obična (Xanthium strumarium).
Zadovoljavajuće suzbija jednogodišnje korovske vrste: vijušac njivski (Bilderdykia convolvulus).
Slabo suzbija jednogodišnje širokolisne korovske vrste lubeničarka njivska (Hibiskus trionum) i višegodišnje širokolisne korove njivska palamida (Cirsium arvense), poponac njivski (Convolvulus arvensis).

Preporuka za primenu: Može se primenjivati istovremeno sa herbicidima iz grupe Sulfonil-urea. Ne preporučuje se mešanje sa drugim oblicima formulacija bez prethodne provere. Ne sme se mešati sa insekticidima izrazito kisele reakcije.
Prilikom primene sprečiti zanošenje preparata na susedne useve I zasade. Prilikom tretiranja treba poštovati vodozaštitne zone I ne rukovati preparatom najmanje 20 m udaljeno od prirodnih ili veštačkih vodenih površina.
Ne tretirati pod veoma toplim i vetrovitim uslovima. Tretiranje iz vazduhoplova nije dozvoljeno.

Karenca: OVP - Obezbeđeno vremenom primene

Napomena: Maksimalan broj tretmana: jednom, na istoj površini, u toku jedne vegetacione sezone.
U slučaju preoravanja na tretiranim površinama može se odmah sejati samo kukuruz.
U jesen iste godine, na tretiranim površinama mogu se sejati strna žita bez ograničenja, a uljana repica uz prethodno duboko oranje.
U proleće naredne godine, na tretiranim površinama, posle dubokog oranja mogu se sejati kukuruz, strna žita soja, suncokret i krompir.
Dve godine posle primene na tretiranim površinama mogu se sejati šećerna I stočna repa, spanać, grašak i pasulj.

PRE PRIMENE OBAVEZNO PROČITATI UPUTSTVO ZA UPOTREBU!

SAVANA


SAVANA

Aktivna materija: Triflusulfuron-metil 500 g/kg
Formulacija: Kvašljivi prašak (WP)
Pakovanje: 30 gl

Primena: Savana se koristi kao selektivni herbicid u šećernoj repi za suzbijanje širokolisnih korova kao što su lipica (Abutilon theophrasti), obični štir (Amaranthus retroflexus), konica obična (Galinsoga parviflora), dvornik veliki (Polygonum lapathifolium), dvornik obični (Polygonum persicaria), divlja rotkva (Raphanus raphanistrum), gorušica (Sinapis arvensis), pomoćnica (Solanum nigrum).

Preporuka za primenu: Savana se primenjuje dvokratno, samostalno ili u kombinacijama sa preparatima na bazi fenmedifam + desmedifam (Belvedere 320 SC), odnosno fenmedifam + desmedifam + etofumesat (Belvedere Forte 400 SC) , metamitrona (Goltix Gold). Prvi tretman se obavlja kada je šećerna repa nikla 70-90%, a korovi su u fazi od kotiledona do 2. lista, a drugi tretman po potrebi, 7-10 dana kasnije.
Količina primene je 40+40 g/ha ako se primenjuje samostalno, odnosno 30+30 g/ha ukoliko se primenjuje u kombinacijama sa preparatima Belvedere, Belvedere Forte, Goltix Gold. Uvek uz dodatak okvašivača Trend 90.

Karenca:Obezbeđena vremenom primene.

Napomena: U slučaju presejavanja šećerne repe može se sejati samo šećerna repa. Za narednu godinu nema ograničenja u plodoredu.

PRE PRIMENE OBAVEZNO PROČITATI UPUTSTVO ZA UPOTREBU!

FUNGICIDI

AMISTAR EXTRA 280 SC

Aktivna materija: azoksistrobin 200 g/l + ciprokonazol 80 g/l
Formulacija: koncentrovana suspenzija (SC)
Pakovanje: 1 l

Primena: Amistar Extra 280 SC je protektivni, kurativni i eradikativni fungicid koji se primenjuje u usevu:
- pšenice za suzbijanje prouzrokovača pepelnice (Erysiphe graminis), rđe (Puccinia spp.), sive pegavosti lista i klasa (Septoria tritici, S. nodorum) tokom vegetacije, po pojavi simptoma i postojanja uslova za širenje oboljenja. Takođe, koristi se i za suzbijanja paleži klasa (Fusarium spp.) na kraju klasanja i početkom cvetanja. Količina primene 0,5-0,75 l/ha (5-7,5 ml na100 m2) uz utrošak 200-400 l/ha vode.
- ječma za suzbijanje prouzrokovača pepelnice (Erysiphe graminis) i mrežaste pegavosti (Pyrenophora teres) tokom vegetacije, po pojavi simptoma i postojanja uslova za širenje oboljenja. Količina primene 0,5-0,75 l/ha (5-7,5 ml na 100 m2 ) uz utrošak 200-400 l/ha vode.
- suncokreta za suzbijanje prouzrokovača sive truleži (Botrytis spp.), sivomrke pegavosti (Diaporthe spp.) i bele truleži (Sclerotinia sclerotiorum) od početka butonizacije do cvetanja. Količina primene 0,8-1,0 l/ha (8-10 ml na 100 m2 ) uz utrošak 200-400 l/ha vode.
- šećerne repe za suzbijanje prouzrokovača pegavosti lista (Cercospora beticola), pri pojavi prvih pega i uslova za dalje širenje oboljenja ili prema preporuci prognozno-izveštajne službe. Količina primene 0,6-0,75 l/ha (6-7,5 ml na 100 m2 ) uz utrošak 200-400 l/ha vode.

Primenom preparata Amistar Extra 280 SC povećava se efikasnost usvajanja vode kroz biljku povećanjem asimilacije ugljen dioksida, a na taj način se smanjuje transpiracija što za rezultat ima produženje vegetacije i povećanje prinosa.

Način delovanja: Specifičan način delovanja inhibira klijanje spora i uništava gljivu pre nego što nanese štetu lisnoj masi useva. Na ovaj način se vrši očuvanje prinosa. Pored ovoga, Amistar Extra 280 SC poboljšava kvalitet zrna ječma, koji je posebno potreban za industriju slada i piva. Primena preparata Amistar Extra 280 SC, pored sprečavanja pojave bolesti, povećava hektolitarsku težinu pšeničnog zrna, što je od posebnog značaja za mlinarsku industriju. Otporan je na spiranje sa lista, jer ima ugrađen okvašivač.

Maksimalan broj tretiranja, na istoj površini, je dva puta u toku godine

Karenca: 21 dana za šećernu repu i 45 dana za pšenicu i ječam.

Napomena: PRE PRIMENE OBAVEZNO PROČITATI UPUTSTVO ZA UPOTREBU!

BRAVO 720 SC

Aktivna materija: hlorotalonil 720 g/l
Formulacija: koncentrovana suspenzija (SC)
Pakovanje: 1l i 0,1 l

Primena: Bravo 720 SC je kontaktni fungicid širokog spektra delovanja za preventivno suzbijanje bolesti u usevu, odnosno zasadu:
- šećerne repe, za suzbijanje prouzrokovača sive pegavosti lista (Cercospora beticola) u količini 1,5-2,0 l/ha tj. 15-20 ml na 100 m2 kada se primenjuje samostalno, odnosno 1 l/ha tj. 10 ml na 100 m2 kada se primenjuje u kombinaciji sa fungicidima na bazi triazola (difekonazol, propikonazol, flutriafol, flusilasol, ...). Tretiranje se vrši preventivno ili najkasnije u vreme pojave prvih žarišta bolesti, uz utrošak vode 200-400 l/ha.;
- paradajza za suzbijanje prouzrokovača plamenjače (Phytophthora infestans) u količini 1,5-2,5 l/ha tj. 15-25 ml na 100 m2 kada se tokom vegetacije stvore povoljni uslovi za ostvarenje zaraze, ali uvek preventivno. Utrošak vode je 600-1000 l/ha, odn. 6-10 l vode na 100 m2;
- krastavca i luka za suzbijanje prouzrokovača plamenjače (Pseudoperonospora cubensis, Peronospora destructor) u količini 1,5-2,0 l/ha tj. 15-20 ml na 100 m2 uz dodatak 5% okvašivača AtPlus 463. U krastavcu za salatu i luku primeniti kada se steknu povoljni uslovi za ostvarivanje zaraze, a u kornišonima od faze 2 prava lista. Utrošak vode je 200 do 400 l/ha;
- višnje za suzbijanje prouzrokovača sušenja cvetova i grančica i mrke truleži (Monilia laxa) i mrke pegavosti lišća (Blumeriella japii) u količini 1,5-2,0 l/ha tj. 15-20 ml na 100 m2 od faze cvetni balon do kraja cvetanja (BBHC 59-67) za suzbijanje prouzrokovača sušenja cvetova i grančica i mrke truleži (Monilia laxa) odnosno od faze precvetavanja (BBHC 69-71) do isteka karence za suzbijanje mrke pegavosti lišća. Utrošak vode je 600 do 1000 l/ha.

Način delovanja: Hlorotalonil štiti zelenu masu na površini i ima isključivo kontaktno delovanje. Formulacija preparata Bravo 720 SC ima sposobnost odličnog vezivanja za voštanu prevlaku na listovima i sposobnost teškog ispiranja, pa je osigurano dugotrajnije delovanje i pri obilnijim padavinama, u odnosu na standardne kontaktne fungicide, pa i one sa istom aktivnom materijom. Preparat se može mešati sa preparatima na bazi triazola. Kada se preparat meša sa WP ili WG formulacijama, prvo treba njih rastvoriti u malo vode, a zatim uz ostatak vode dodati Bravo 720 SC. Kada se preparat meša sa EC formulacijama potrebno je prvo rastvoriti Bravo 720 SC u prskalici a zatim dodati drugi preparat. Ne sme se mešati sa preparatima koji sadrže ulje. Pripremljenu količinu rastvora utrošiti odmah nakon pripreme.
Pored efikasnog suzbijanja prouzrokovača plamenjače Bravo 720 SC ima dobro delovanje i na uzročnike crne pegavosti (Alternaria spp.), sive plesni (Botritis spp.), kao i širokog spektra drugih uzročnika oboljenja.

Karenca: Karenca je 3 dana krastavac za konzerviranje, 7 dana paradajz i krastavac za salatu, 14 dana za luk i višnju (suzbijanje mrke pegavosti lišća), 21 dan za šećernu repu, u višnji, za suzbijanje sušenja cvetova i grančica i mrke truleži karenca je obezbeđena vremenom primene.

Napomena: Primena iz vazduhoplova je dozvoljena.

PRE PRIMENE OBAVEZNO PROČITATI UPUTSTVO ZA UPOTREBU!

DUETT ULTRA

Aktivna materija: epoksikonazol 187 g/l + tiofanat-metil 310 g/l
Formulacija: koncentrovana suspenzija (SC)
Pakovanje: 0,5 l i 1 l

Primena: Koristi se za suzbijanje prouzrokovača pepelnice pšenice (Erysiphe graminis), rđa (Puccinia spp.), pegavosti lista i klasa (Septoria spp.), smanjuje napad truleži klasa (Fusarium spp.), pepelnice ječma (Erysiphe graminis) i mrežaste pegavosti ječma (Pyrenophora teres) i sive pegavosti lišća šećerne repe (Cercospora beticola).

Količina primene: 0,4 - 0,6 l/ha

Vreme primene: kod pšenice i ječma je u fazi intenzivnog porasta biljke (vlatanje) i u fazi klasanja. Optimalno vreme primene u usevu šećerne repe je pri pojavi prvih simptoma oboljenja (prve pege na lišću).

Zaštita pšenice i ječma: Duett® Ultra sadrži dve aktivne materije: epoksikonazol (spada u grupu triazola) i tiofanat metil (spada u grupu karbamata). Kombinacijom ove dve aktivne materije, koje se međusobno dobro dopunjuju i imaju skoro idealno sinergičko delovanje, smanjuje se mogućnost pojave rezistencije gljiva na fungicid. Duett® Ultra karakteriše visoka efikasnost, dugo delovanje i takozvani “zeleni efekat”: kod pšenice i ječma gornji list (zastavičar) dugo ostaje zelen - nalivanje zrna se nastavlja do same žetve.

Zaštita šećerne repe: Sigurnu zaštitu Duett® Ultra obezbeđuje svojim sistemičnim, protektivnim i kurativnim delovanjem. On je jedan od retkih fungicida u zaštiti od prouzrokovača sive pegavosti lista koji potpuno samostalno i visoko efikasno štiti šećernu repu. Karakteristično za Duett® Ultra je dugo delovanje i, tzv. “zeleni efekat”, čime je omogućeno da imamo zdravo lišće. Na ovaj način list je zaštićen, a mogućnost retrovegetacije smanjena na minimum što obezbeđuje dobru digestiju i bogat rod korena šećerne repe.

Prednosti:
• Samostalno obezbeđuje zaštitu od bolesti,
• Smanjena mogućnost rezistentnosti,
• Visoka efikasnost i dugo delovanje,
• “Zeleni efekat” i asimilacija do žetve, odnosno vađenja,
• Sigurno povećanje prinosa.

Karenca: 42 dana.

Napomena: Najbolje rezultate ostvaruje ako se koristi preventivno (pre početka razvoja bolesti).

PRE PRIMENE OBAVEZNO PROČITATI UPUTSTVO ZA UPOTREBU!

RIAS 300 EC

Aktivna materija: propikonazol 150 g/l + difenokonazol 150 g/kg
Formulacija: koncentrat za emulziju (EC)
Pakovanje: 1 l i 0,5 l

Primena: Rias 300 EC je sistemični folijarni fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem koji se primenjuje u usevu:
- šećerne repe za suzbijanje prouzrokovača sive pegavosti lista (Cercospora beticola), pri pojavi prvih pega i uslova za dalje širenje oboljenja ili prema preporuci prognozno-izveštajne službe,
- pšenice, za suzbijanje prouzrokovača pepelnice (Erysiphe graminis), sive pegavosti lista i klasa (Septoria tritici, S. nodorum) tokom vegetacije, po pojavi simptoma i postojanja uslova za širenje oboljenja. Takođe, koristi se i za suzbijanja prouzrokovača paleži klasa (Fusarium spp.) na kraju klasanja i početkom cvetanja (faza 59-61 BBCH skale) ili kada se steknu uslovi za širenje oboljenja.

Količina primene: 0,4-0,5 l/ha uz utrošak 200-400 l/ha vode.

Način delovanja: Rias 300 EC sadrži dve aktivne materije koje se međusobno idealno dopunjuju obezbeđujući visoku efikasnost preparata. Rias 300 EC poseduje lokalno sistemično i jako translaminarno delovanje. Aktivna materija prodire u biljku kroz lišće i osigurava potpunu zaštitu oprskanog lišća iznutra. Najkasnije za dva časa lišće je dobro zaštićeno i kiša više nema uticaja na delovanje preparata. Karakteristike aktivne materije propikonazol su zadržavanje na površini lisne mase i isparljivost. Ovo obezbeđuje da preparat prodre u dubinu bujnog sklopa šećerne repe i suzbije bolest gasnom fazom. Druga komponenta, difenokonazol, ima izraženo sistemično i kurativno delovanje i efikasno zaustavlja već ostvarene zaraze u žarištima iz kojih se pegavost šećerne repe širi u usevu. Rias 350 EC se na istoj površini može primeniti najviše dva puta godišnje, uključujući i alternativnu primenu drugih fungicida iz grupe triazola. U cilju smanjenja pojave opasnosti od rezistencije patogenih gljiva ovaj preparat ne primenjivati alternativno sa preparatima iz grupe triazola, kao ni sa jedinjenjima istog mehanizma delovanja (inhibitori ergosterola). Preparat se može mešati sa drugim sredstvima za zaštitu useva, kao što je Bravo 720 SC za primenu u šećernoj repi. Gotovu mešavinu treba utrošiti istog dana.

Karenca: 14 dana za list šećerne repe, 21 dan za koren šećerne repe i 35 dana za pšenicu.

Napomena: Primena iz vazduhoplova nije dozvoljena.

PRE PRIMENE OBAVEZNO PROČITATI UPUTSTVO ZA UPOTREBU!

CELLO

Aktivna materija: Tebukonazol 100 g/l, protiokonazol 100 g/l, spiroksamin 250 g/l
Formulacija: koncentrat za emulziju (EC))
Pakovanje: 5l

Primena: Cello je sistemični fungicid sa preventivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem koji se koristi u usevima pšenice i ječma za suzbijanje prouzrokovača paleži klasa (Fusarium spp), sive pegavosti lista I klasa (Septoria tritici), rđe(Puccinia spp.) i pepelnice (Erysiphe graminis) .

Količina primene: 1,25 l/ha (12,5 ml na 100 m²) od početka vlatanja do kraja cvetanja (faze 30-65 BBCH skale ) kod pšenice , I od sredine bokorenja do početka cvetanja (faze 23-65 BBCH skale) kod ječma.
Utrošak vode 200-400 l/ha .

Način delovanja: RProtiokonazol i tebukonazol su aktivne materije sa visoko sistemičnim delovanjem. Protiokonazol je posebno vrlo delotvoran u suzbijanju velikog broja prouzrokovača biljnih bolesti. Pokazuje i izrazita protektivna kurativna i eradikativna svojstva, a posebno je efikasan u suzbijanju bolesti stabljike i klasa kod strnih žita. Mehanizam delovanja protiokonazola i tebukonazola se zasniva na inhibiciji sinteze ergosterola u ćeliji gljive. Spiroksamin, zahvaljujući sposobnosti brzog prodiranja u list, omogućava i drugim dvema materijama da lakše i brže prodru u unutrašnjost lista i na taj način efikasnije deluju.

Maksimalan broj tretiranja u toku godine je jednom , na istoj površini.

Karenca: Pšenica i ječam - 35 dana

Napomena: Tretiranje iz vazduhoplova je dozvoljena ,pod sledećim uslovima:
• površine koje se tretiraju moraju biti udaljene najmanje 500 m od naselja I poljoprivrednih objekata (farmi) I 200 m od voda (vodotokovi,bunari,jezera).
• brzina vetra ne sme da prelazi 2-3m/s a relativna vlažnost vazduha ne sme biti iznad 50%.
• rubne zone (200-300 m) se tretiraju sa zemlje.

PRE PRIMENE OBAVEZNO PROČITATI UPUTSTVO ZA UPOTREBU!

INSEKTICIDI

LAIDIR 10 CS


LAIDIR 10 CS

Aktivna materija: lambda cihalotrin 100 g/l
Formulacija: kapsulisana suspenzija (CS)
Pakovanje: 0,1 l i 1l

Primena: LAIDIR 10 CS je nesistemični insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem. Primenjuje se:
• u zasadima jabuke za suzbijanje jabučnog smotavca (Cidia pomonela) i zelene leptiraste vaši (Aphis pomi),
• u usevu pšenice za suzbijanje žitne pijavice (Lema melanopus).

Preporuka za primenu: U zasadu jabuke primenjuje se pre ubušivanja larvi jabučnog smotavca u količini od 100ml / ha uz utrošak vode 1000 l/ha , a u usevu pšenice pri pojavi imaga žitne pijavice u količini od 50-75 ml/ha uz utrošak vode od 200-400 l/ha.

Prednosti:
• Brzi knockdown efekat i produžena postojanost preparata;
• CAPSULE-MAN tehnologija;
• Brzo i sporo otpuštanje aktivne materije;
• Specifično otpuštanje aktivne materijeOtporan na UV, PH ekstreme i niske temperature.

Karenca: 15 dana za jabuku i 35 dana za pšenicu.

Napomena: maksimalan broj tretiranja u toku godine u zasadu jabuke, dva puta u toku godine u usevu pšenice. Može se mešati sa preparatima koji nisu alkaline reakcije.

PRE PRIMENE OBAVEZNO PROČITATI UPUTSTVO ZA UPOTREBU!