Prozivodi > AG Technology

AG Technology

AG TECHNOLOGY je jedinstvena ponuda na našem tržištu. Namenjena je proizvođačima koji prepoznaju i traže kvalitet u svim segmentima poljoprivredne proizvodnje, očekuju visok prinos i maksimalan profit. AG technology kao celina pruža niz mogućnosti i benefita.
AG TECHNOLOGY obezbeđuje našim klijentima dugoročnu, stabilnu i sigurnu saradnju.
AG TECHNOLOGY predstavlja integralni pristup poslovanju. Obuhvata sve delatnosti, proizvode i usluge, koje pruža kompanija Agroglobe, od finansiranja i ugovaranja poljoprivredne proizvodnje do otkupa, lagerovanja, prerade ili izvoza agroproizvoda.

FINANSIRANJE I UGOVARANJE
Agroglobe vrši ugovaranje proizvodnje i kreditiranje poljoprivrednih proizvođača kroz nabavku repromaterijala i mehanizacije ili kroz finansijska sredstva u saradnji sa AIK bankom. aik

POLJOPRIVREDNA MEHANIZACIJA
Za postizanje vrhunskih prinosa veoma je bitno da agrotehničke mere počev od obrade zemljišta, preko nege useva, navodnjavanja do žetve budu sprovedene kvalitetnom i savremenom poljoprivrednom mehanizacijom. U okviru AG Technology je poljoprivredna mehanizacija brenda New Holland (traktori, kombajni i prese), priključne mašine KUHN i adapter za kukuruz i suncokret FANTINI i sistemiza navodnjavanje brenda Valley. Odlična snabdevenost originalnim rezervnim delovima uz brzu isporuku pruža korisniku sigurnost I kontinuitet radova.

ISHRANA BILJAKA
Pravilna ishrana biljaka I pristupačnost hranljivih elemenata u zemljištu obezbeđuju gajenoj biljci da ostvari svoj genetski potencijal za prinos. Nakon izvršene analize zemljišta preporučićemo potrebnu količinu NPK ili azotnih đubriva. Posebno izdvajamo GLOBAL PK 16:32- kompleksno mineralno đubrivo sa mikroelementima Bor(B), Magnezijum(Mg) i Cink(Zn) čija ujednačena granulacija, finoća i čvrstoća granule, omogućavaju dobru raspodelu hranjivih elemenata prilikom distribucije. Primena đubriva Global PK 16 : 32 je u jesen, pre duboke obrade zemljišta ili u proleće , neposredno pre setve.

SETVA
Setva kvalitetnog deklarisanog semena predstavlja prvi preduslov za postizanje visokih i stabilnih prinosa. U okviru AG Technology zastupljene su sorte i hibridi osnovnih ratarskih kultura (pšenice, šećerne repe, suncokreta, kukuruza, uljane repice ) koje zadovoljavaju potrebe plodoreda i momenta žetve.

ZAŠTITA BILJA
Zaštita bilja podrazumeva niz mera – suzbijanje korova, prouzrokovača bolesti i štetočina u pravom momentu uz korišćenje pouzdanih i selektivnih pesticida koji će uz ostale agrotehničke mere obezbediti da gajena kultura formira visok i kvalitetan prinos.

SERVIS I TEHNIČKA PODRŠKA
Savetodavne usluge stručnog kadra u oblasti finansija, trgovine, poljoprivredne proizvodnje tokom čitavog ciklusa od priprema za zasnivanje poljoprivredne proizvodnje do plasmana agroproizvoda. Tehnička podrška stručnog kadra od planiranja proizvodnje do žetve useva u oblasti semenarstva, ishrane i zaštite bilja i poljoprivredne mehanizacije. Dobra obučenost kadra i opremljenost servisnim vozilima obezbeđuje visok nivo servisne usluge i brz odziv na zahtev klijenta. Servis i rezervni delovi za mehanizaciju obezbeđeni su i u van garantnom periodu.

LOGISTIKA, OTKUP I SKLADIŠTENJE
Dobra organizacija uz pomoć logistike prati sve segmente poslovanja uključujući prevoz repromaterijala i mehanizacije do klijenta kao i prevoz agroproizvoda nakon žetve do naših silosa i skladišta koja se nalaze na 6 lokacija : Čoka , Melenci, Sečanj , Kukujevci, Ruma i Uljma.
Svi silosi su opremljeni:
• Najsavremenijom opremom za praćenje i očuvanje kvaliteta proizvoda.
• Modernom opremom za sušenje i prečišćavanje zrnastih kultura.
• Savremenim tehničko-tehnološkim linijama koje obezbeđuju brz i kvalitetan prijem i otpremu merkantilne robe.
• Za prijem i otpremu merkantilne robe železnicom.

U silosima Agrogloba zagarantovana je sigurnost lagerovanih agroproizvoda.

IZVOZ I PRERADA AGROPROIZVODA
Deo otkupljenih agroproizvoda se izvozi , a deo se prerađuje u sopstvenim kapacitetima Nikšićkog mlina ili u kompanijama članicama MK Group-e. MKGroup

KVALITET NAS SPAJA.
AG Techonlogy flajer:

AG Technology